สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
17 คน
เดือนนี้ :
336 คน
เดือนที่แล้ว :
510 คน
ปีนี้ :
336 คน
ปีที่แล้ว :
4,946 คน
ทั้งหมด :
14,696 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.75.144
13 พฤศจิกายน 2557
 
    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

“สังคมสมดุล พื้นฐานพัฒนา การศึกษาดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูการกีฬา    ประชาชนมีส่วนร่วม รักษาสิ่งแวดล้อมดี”

   
 
    พันธกิจ
  • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
  • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามจำเป็นและสมควร
  • ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
  • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  • ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรและกิจการสหกรณ์
  • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
  • การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  • หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • ให้มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร
  • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  การท่องเที่ยว
   
 
คำขวัญตำบลปากจั่น "ธารรื่นรมณ์ ชมหินกระ ปากคลองจั่น เกาะมังคุด เหนือสุดอันดามัน"

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 : www.saopakjan.go.th Tell. / Fax. เว็บไซต์เปิดใช้ : 13/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.