สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
11 คน
เมื่อวาน :
17 คน
เดือนนี้ :
336 คน
เดือนที่แล้ว :
510 คน
ปีนี้ :
336 คน
ปีที่แล้ว :
4,946 คน
ทั้งหมด :
14,696 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.75.144
13 พฤศจิกายน 2557
 
   
    นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 

              คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ปากจั่น  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554  ในการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 การพัฒนาตำบลปากจั่น โดยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานระดับต่างๆ  และตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66, 67 และ 68  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น และที่ราชการมอบหมายซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

 

       1.นโยบายเร่งด่วน
          - พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและ ได้ตามมาตรฐาน
          - ปรับปรุงระบบน้ำประปาในตำบลให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
          - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมของเก่าให้สามารถใช้งานได้
          - พัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
          - ประสานงานกับหน่วยงานจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนงบประมาณและโครงการมาพัฒนาตำบล
          - ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของบุคลากรให้ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

 
       2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          - ก่อสร้างและปรับปรุงถนนในตำบลให้ได้มาตรฐานตามสภาพของพื้นที่
          - ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบล
          - จัดหาวัสดุหินเพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในตำบล
          - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ ด้านการอุปโภค บริโภค  และด้านการเกษตร
          - ปรับปรุงหอกระจายข่าวและขยาย เสียงตามสายให้กลับมาใช้งานได้และครอบคลุมทั้งตำบล
 
       3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
          - ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียน การสอน และกิจกรรม ให้แก่สถานศึกษาในตำบล
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญของสถานศึกษา
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และงานรัฐพิธีต่าง
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงศิลปะประเพณีพื้นบ้าน
 

       4. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบล
          - ประสานงานและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด
          - ประสานงานและร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์ ในการตรวจและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์

 

       5. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดกลางประมูล ซื้อขายสินค้าค้าการเกษตร
          - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง

 

       6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง ให้สะอาดปลอดจากมลพิษ และจับสัตว์น้ำแบบอนุรักษ์
          - อบรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - พัฒนาและปรับปรุงด้านความสะอาด การจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

 

       7. นโยบายด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
          - สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ส่งเสริมให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติด
          - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย อพปร. ตชต.และ อสม.

 

       8. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
          - ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กีฬาตำบล
          - สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาระดับ ตำบล อำเภอและจังหวัด
          - สนับและส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาให้หลากหลายเพื่อห่างไกลยาเสพติด
          - จัดการแข่งขันเรือพายสระน้ำหนองใหญ่ให้เป็นงานประเพณีประจำตำบลสืบไป
          - ส่งเสริมและสนับสนุนทีมเรือพายของตำบล
          - ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางบ้านคลองเงินให้พร้อมใช้

 

       9. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
          - บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ
          และหลักความคุ้มค่า
          - ส่งเสริมให้มีขบวนการ การมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคประชาชน โดยใช้เวทีประชาคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสิน
          ใจ และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
          - ปรับปรุงสถานที่สำนักงานของ อบต. ให้มีความสะดวกสะอาด น่าทำงาน
          - ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลและข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของ
          อบต.ปากจั่น
          - จัดเวทีประชาคมระดับตำบล

   
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 : www.saopakjan.go.th Tell. / Fax. เว็บไซต์เปิดใช้ : 13/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.